Reklamačný poriadok

1. Všeobecné ustanovenia 

- Reklamačný poriadok je dokument doplňujúci záručné podmienky a pravidlá pre
reklamácie tovaru, vymedzené vo Všeobecných obchodných podmienkach (pre sortiment
POLY, spol. s r. o.). Ďalej vymedzuje vzťahy a pravidlá pre záručné a pozáručné opravy
tovaru.
- Reklamačný poriadok rešpektuje platné zákony Slovenskej republiky, najmä potom
Obchodný zákonník, Občiansky zákonník a Zákon na ochranu spotrebiteľa. Reklamačný
poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne
dojednané iné záručné podmienky. Potom sú zmluvné podmienky nadradené tomuto
poriadku. Vzájomná dohoda nadobúda platnosť iba v prípade, že je dokladovaná v
písomnej forme a je potvrdená podpismi osôb oprávnených za predávajúceho a
kupujúceho jednať.
- Spory, ktoré by mohli vzniknúť medzi stranami pri plnení zmluvných povinností
vyplývajúcich z tohto reklamačného poriadku, budú riešené predovšetkým priateľskou
cestou. 

 2. Záručné podmienky

- Kupujúci má právo uplatniť záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, vzťahuje sa naň
záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
- Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu, funkčné chyby, chyby vzniknuté pri výrobe.
- Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté zlou obsluhou, neodborným alebo
neprimeraným zaobchádzaním.
- Záruka sa tiež nevzťahuje na bežné opotrebenie veci / alebo ich častí / spôsobenej
používaním.
- Pri použití zásielkovej služby alebo verejného dopravcu sa reklamácia výrobku
poškodeného pri preprave riadi prepravným poriadkom prepravcu a príslušnými
ustanoveniami občianskeho resp. Obchodného zákonníka.
- Nárok na uplatnenie záruky zaniká tiež v nasledujúcich prípadoch:
a) stratou dodacieho listu, faktúry, dokladu z registračnej pokladne
b) mechanickým poškodením tovaru u kupujúceho
c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou,
chemickými a mechanickými vplyvmi
d) nevhodným výberom materiálu
e) neodborným zaobchádzaním, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
f) tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním
g) tovar bol poškodený prírodnými živlami
h) tovar je v tolerancii - pozri "Tabuľka tolerancií"
- Predávajúci nezodpovedá za chyby, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy
upozornený alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel
vedieť. 

3. Spôsob prevedenia reklamácie 

- Reklamácia tovaru sa uplatňujú na adrese predávajúceho, prípadne prostredníctvom
obchodných zástupcov.
- Pri uplatnení reklamácie na tovar je kupujúci povinný dodať:
A / kompletný tovar
B / doklad preukazujúci oprávnenosť reklamácie
C / správu s jasným popisom chyby
- Oprávnenosť reklamácie musí kupujúci doložiť faktúrou, dodacím listom, dokladom
z registračnej pokladne.
- Ak kupujúci zašle tovar na reklamáciu prepravnou službou, musí byť obal viditeľne
označený nápisom REKLAMÁCIA - toto opatrenie je nevyhnutné kvôli urýchleniu
identifikácia zásielky.
- Reklamovaný tovar zaslaný kupujúcim na náklady predávajúceho nebude prijatý a bude
vrátený späť na náklady a riziko kupujúceho.
- Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len k popisu chyby uvedené kupujúcim.
- Pri reklamácii tovaru, na ktoré sa vzťahuje zákonná záruka, prevedie predávajúci
odstránenie chyby formou opravy, prípadne výmenou dielu alebo chybného tovaru za
bezchybné, s pôvodným tovarom plne funkčné kompatibilné, rovnakých alebo lepších
technických parametrov. Rozhodnutie o spôsobe odstránenia chyby je v právomoci
predávajúceho.
- V prípade, že nemôže predávajúci vykonať opravu ani výmenu tovaru za iný, uzatvorí
reklamáciu vystavením dobropisu.
- Predávajúci po vybavení reklamácie vyzve kupujúceho k odberu tovaru, prípadne zašle
tovar späť obvyklou prepravnou službou na náklady a riziko kupujúceho. 

4. Dĺžka záruky 

- V súlade s novelou Občianskeho zákonníka poskytujeme na predaný tovar štandardnú
záruku 2 roky.
- Dĺžka záručnej doby sa predlžuje o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave.
- V prípade výmeny tovaru za nový, dostane zákazník kópiu reklamačného protokolu na
vymenený tovar a prípadné reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho
listu, faktúry, dokladu z registračnej pokladne a tohto reklamačného protokolu. 

5. Záverečné ustanovenia 

- Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňa
- Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny Reklamačného poriadku bez predchádzajúceho
upozornenia.

Súbory na stiahnutie


O NÁS

 • Profil
 • Filozofia
 • Certifikáty
 • Všeobecné obchodné podmienky
 • Reklamačný poriadok

PRODUKTY

 • Akustika
 • Matrace
 • Obalový materiál, Pactec
 • Automobilový priemysel
 • Výroba, rezanie PUR/PE peny

 ZNAČKY 

 • Cellpur
 • Eurofoam protect
 • Eurofoam comfort
 • Eurofoam viscoline
 • Deflammo ff
 • Eurofoam composite
 • Dryfeel
 • Eurofoam classic
 • Eurofoam technics
 

TECHNOLÓGIE

 • Rezanie
 • Špeciálne rezanie
 • Lepenie
 • Technológia spracovania
 
 

Kontakt

Poly, s.r.o.
Dolné Rudiny
010 91 Žilina

Tel.: +421-41-707 45 00
Fax: +421-41-764 17 16

E-mail: poly@polysro.sk
www.polysro.sk
www.eurofoam.hu